รถโฟล์กลิฟต์

รถโฟล์กลิฟต์สันดาปภายในแบบถ่วงดุล

รถโฟล์กลิฟต์ถ่วงดุลไฟฟ้า

รถโฟล์กลิฟต์ยกไฟฟ้า (FRB)